RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2022)

RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2022)

RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2022)

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2565
(Online Conference)

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
www.imcpcthailand.com/racem2022