Ramathibodi Prehospital Emergency Care for Nurse and Paramedic
 
      
 

โครงการอบรมรุ่นที่  2    วันที่ 12 - 17 มิถุนายน 2566
Onsite  ณ  ห้องประชุม 617  ชั้น 6   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล


ลงทะเบียน   REGISTER NOW!

 

ภาพบรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 1 < click > 


 

 

 

 

 


วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • การดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การเคลื่อนย้ายลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางบกและทางอากาศยาน การดูแลระหว่างการนำส่ง การติดต่อประสานงาน และการส่งต่อผู้ป่วย
  • การจัดการทางเดินหายใจในรูปแบบต่างๆการใช้ยานำสลบและยาที่ทำให้เป็นอัมพาตการดูแลอาการปวด การติดตามสัญญาณชีพ และการช่วยฟื้นคืนชีพ
  • การดูแล การเคลื่อนย้าย และส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตเด็กและทารก
  • การดูแล การเคลื่อนย้าย และส่งต่อผู้ป่วยทางกาศยานต่างประเทศ
  • การดูแล การเคลื่อนย้าย และส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในถิ่นทุรกันดาร
  • การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับสหวิชาชีพ
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรด้านการแพทย์
  • การพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจสำหรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน

อัตราค่าลงทะเบียน  15,000  บาท
รวมค่าธรรมเนียมหน่วยกิต CNEU สำหรับพยาบาล   ใบประกาศนียบัตร  หนังสือประกอบการอบรม  อาหารว่างและอาหารกลางวัน ตลอดการประชุม 6 วัน
หมายเหตุ   รายละเอียดบัญชีชำระเงิน และจดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา จะจัดส่งผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมให้ทางอีเมล์ต่อไป


             

 
รายนามวิทยากร
อาจารย์แพทย์
image
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
อ.พญ.ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
อ.นพ.วีระวัฒน์ เธียรประธาน
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
อ.พญ.พรนิตา นาคสินธุ์
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.นพ.จรินทร์ แววพานิช
อาจารย์แพทย์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
image
อ.พญ.บูรณี เศวตสุทธิพันธ์
อาจารย์สาขาวิชาทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.มะลิวัลย์ ผลทับทิม
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ธนากร ลักษณะมาพันธ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.พลวัฒน์ กานต์ชยาวงศ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.พัชชา เติมกิจวาณิชย์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ไพจิตร บุญตา
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ยุรนันท์ ภูโทถ้ำ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ศิริพร ดำดิน
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.สุเทพ ใจบุญ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ชัพวิชญ์ ศิลารักษ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ประยุทธ สุขอุ้ม
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ณัฐพงศ์ เทียมดาว
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.สรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.จิรยุทธ เพชรเครือ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ชยพล โนนทัน
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.สุรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.กรวชิร ไม้จันทร์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ปรม คณินวรพันธ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.สุภัสสร อัศวโนดม
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
อาจารย์พยาบาล
image
ผศ.พิชญา ทองโพธิ์
รองผู้อำนวยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
image
รศ.ดร.ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย
อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
image
ผศ.ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส
อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
image
อ.ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ
อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
image
อ.ดร.เสาวรส คงชีพ
อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.กันยกร นาคนิยม
พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.กาญจน์ ธุระพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.กฤษฎา ตระกูลแก่นชาเดช
พยาบาลวิชาชีพ หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.จิตระพี พัฒนพิเชียร
พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.จุรีพร เกษแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.ชลธิรา พิมมะ
พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.ฐาปนี เอี่ยมสำลี
พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.ดวงใจ นาคจู
พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.นลินี นิยมไทย
หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.พัชรดา ปัญญาประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.พิรดา เมฆมูสิก
พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.ภัททวรรณ โพธิ์งาม
พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.ภูฎิษศ์ บุตรสูงเนิน
พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.มินตรา รวงผึ้ง
พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.วรรณิษา ศรีชะนันท์
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต  งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.ศรีวรรณา ทาสันเทียะ
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต  งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.สิริพร ตั้งจิตต์ภราดร
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต  งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.สุพัตรา เผ่าพันธ์
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต) หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.โสภิตา อารีรอบ
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.อุรศรี อิ่มสมบูรณ์
พยาบาล (ผู้ชำนาญพิเศษ) สาขา การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.น้ำพิทย์ ทองสว่าง
หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด งานกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.พิชญาภา พาเชื้อ
หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด งานกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.ฉันท์ชนก วันดี
อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.ฐิติมา เหล็กดี
พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.อัมพร วงศ์สวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.จิตติมา นุริตานนท์
หัวหน้าหน่วยตรวจโรคฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
image
Prof. Hideharu Tanaka
Professor and Dean, Graduate school, EMS system, Kokushikan University
Research institute of Disaster and EMS, Kokushikan University, Japan
image
อ.สารสักก์ สิริสาธิต
อาจารย์ผู้ชำนาญด้านกู้ภัย
image
เรืออากาศตรีชาติชาย สุภาพ
Flight Nurse and Aviation Safety Officer
image
นายวิวิศน์ จิระศิริวัฒน์
Flight Nurse and Aviation Safety Officer
image
นายสุเมธี จิระรัตน์กุล
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Perfusionist) ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
image
ร.ต.อ. ปริย ต๊ะวิชัย
นายแพทย์ (สัญญาบัตร2) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ
image
ด.ต. เจริญ จันทร์รักษ์
ผู้บังคับหมู่จราจร สภ.เมืองอุดรธานี
image
ร.ต.ท.หญิง สุธิมา พงศ์เสน่ห์วิทยา
ผู้บังคับหมวด ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการส่งกำลังทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
image
ส.ต.อ. อาทิตย์ แก้วหล้า
ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44
image
นายวิษณุ ประดิษฐศิลป์
ประธานชมรมกู้ภัยประเทศไทย
image
นายมนัส อุนออน
.
image
อ.ประสิทธิ์ คุ้มทอง
.
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  และ  นโยบายคุกกี้