RAMAthibodi Prehospital Care Conference and Championship 2023
“Prehospital care based on evidence”
การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2566
ณ  ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขออภัยผู้ร่วมประชุมเต็มจำนวนเรียบร้อย
 
 
 

              

กำหนดการประชุม

การลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ

  • สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทั้งงาน
  • เอกสารประกอบการบรรยาย (เฉพาะวิทยากรที่อนุญาตเท่านั้น)
  • อาหารกลางวัน
  • ใบประกาศนียบัตร
  • หน่วยกิต CME สำหรับแพทย์

 

 

SPONSORED
Thank you for your support.
 

 

รายนามวิทยากร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์แพทย์
image
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.นพ.วีระวัฒน์ เธียรประธาน
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
ผศ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
อ.พญ.พรนิตา นาคสินธุ์
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
อ.นพ.สิทธิโชค ลีลาอมรสิน
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.จิรยุทธ เพชรเครือ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ชัพวิชญ์ ศิลารักษ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ณัฐพงศ์ เทียมดาว
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ธนากร ลักษณะมาพันธ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ประยุทธ สุขอุ้ม
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.พลวัฒน์ กานต์ชยาวงศ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.มะลิวัลย์ ผลทับทิม
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ยุรนันท์ ภูโทถ้ำ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.ศิริพร ดำดิน
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
image
อ.นฉพ.สุภัสสร อัศวโนดม
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
อาจารย์พยาบาล
image
ผศ.พว.พิชญา ทองโพธิ์
รองผู้อำนวยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
image
พว.กนกกาญจน์ โพธิเลิศ
พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.กาญจน์ ธุระพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.จารุวรรณ ศรีอาภา
พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.จิตติมา นุริตานนท์
หัวหน้าหน่วยตรวจโรคฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.ศิริพร เสมสาร
อาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
image
พว.พัชราภรณ์ สิรินธรานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยากรรับเชิญภายนอก
image
ร.อ.นพ. อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
image
รศ.นพ.กรกฤษณ์​ ชัยเจนกิจ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
image
นพ.เจตพัฒน์ ทวีโภคา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เจ้าของเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้
image
อ.สารสักก์ สิริสาธิต
อาจารย์ผู้ชำนาญด้านกู้ภัย
image
อ.ดร.ภัคณัฐ วีรขจร
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
image
อ.เกียรติศักดิ์ ชัยพรม
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
image
อ.ชาติชาย ไทยกล้า
สถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูงไทยไฟร์ ทาฟต้า
THAI FIRE & RESCUE TRAINING ACADEMY (TFRTA)
image
ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
image
ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
.
image
คุณสุนิสา สุวรรณรักษ์
.