The 1st Dean's PARTIEs

The 1st Dean's PARTIEs

 
วันที่:10 สิงหาคม 2559
สถานที่:ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบ:Onsite
หน่วยงาน:งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดี)
จำนวนผู้ร่วมประชุม:รวม 478 คน (อาจารย์แพทย์ 32 คน นักศึกษาแพทย์ 442 คน อื่นๆ 4 คน)