The 2nd Dean's PARTIEs

The 2nd Dean's PARTIEs

 
วันที่:20 สิงหาคม 2559
สถานที่:ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบ:Onsite
หน่วยงาน:งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (คณบดี)
จำนวนผู้ร่วมประชุม:รวม 70 คน (อาจารย์แพทย์ 17 คน นักศึกษาแพทย์ 53 คน)