Health Data Standards (CDA1)

Health Data Standards (CDA1)

 
วันที่:20 - 21 มิถุนายน 2556
สถานที่:ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบ:Onsite
หน่วยงาน:งานสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:ผศ.ดร.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
จำนวนผู้ร่วมประชุม:รวม 56 คน ไทย