กำหนดการประชุม

Update 1/5/2024
 
                 

อัตราค่าลงทะเบียนและการชำระเงิน

 

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ

  • สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทั้งงาน
  • เอกสารประกอบการบรรยาย (เฉพาะวิทยากรที่อนุญาตเท่านั้น)
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน International Lunch Buffet ตลอดการประชุม
  • ใบประกาศนียบัตร
  • หน่วยกิต CME สำหรับแพทย์ จำนวน 14.75 หน่วยกิต
    (หมายเหตุ ไม่มีคะแนน cneu เนื่องจากไม่มีวิทยากรพยาบาลวิชาชีพร่วมบรรยาย)

 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

         โอนเงินผ่านทาง   ธนาคาร ไทยพาณิชย์       ชื่อบัญชี  Conference Registration    เลขที่บัญชี  026-438744-8

 

แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน

         ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail:   regiscon@hotmail.com   เมื่อการเงินตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว จะส่ง Confirmation Letter กลับไปทางอีเมล์ ภายใน 1- 2 วัน การลงทะเบียนของท่านจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์

 

รายนามวิทยากร

Prof. Amir Khorram-Manesh
Department of Surgery, Institute of Clinical Sciences Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Sweden
Prof. Dr. Sang Do Shin
Department of Emergency Medicine, Seoul National University College of Medicine and Hospital, South Korea
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
อ.นพ.ณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
น.ท.นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
นพ.จารุพล ตวงศิริทรัพย์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.กาฬสินธุ์
 นฉพ.ชัพวิชญ์ ศิลารักษ์
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
อ.พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์
รพ.กรุงเทพ
นพ.อภิชัย ประคองศิลป์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.สระบุรี
 รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
นพ.พงศ์สุรีย์ ภูวรัตนาวิวิธ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.กำแพงเพชร
นพ.บดีภัทร วรฐิติอนันต์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.นครปฐม
 รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 นพ.นพนันต์ แก้วสว่าง
แพทย์เวชบำบัดวิกฤต รพ.เพชรบูรณ์
นพ.พศวีร์ เผ่าเสรี
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านสุขภาพดิจิทัล รพ.ชุมแพ
นพ.ประกิจ สาระเทพ
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
นพ.ไชโย ชมรักษ์
รพ.บำรุงราษฎร์
พญ.กัษกร เขียวแก้ว
รพ.สงขลา
พญ.สุมาลิน ชุมคช
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.สงขลา
รองผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก ฝ่ายแพทย์หลังปริญญา รพ.สงขลา
พญ.พรนิตา นาคสินธุ์
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ปากช่อง
ผศ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล