The 2nd Joint Conference Ramathibodi - Osaka University - Active Aging

The 2nd Joint Conference Ramathibodi - Osaka University - Active Aging

 
วันที่:26 พฤษภาคม 2560
สถานที่:ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบ:Onsite
หน่วยงาน:งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
จำนวนผู้ร่วมประชุม:รวม 131 คน (ไทย 114 คน ต่างชาติ 17 คน)