Current Practice in Respiratory Care 2014

Current Practice in Respiratory Care 2014

 
วันที่:15 - 18 ตุลาคม 2557
สถานที่:ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบ:Onsite
หน่วยงาน:สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี
จำนวนผู้ร่วมประชุม:รวม 148 คน