NNHF Basic Coagulation Course 2014

NNHF Basic Coagulation Course 2014

 
วันที่:25 - 28 พฤศจิกายน 2557
สถานที่:ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบ:Onsite
หน่วยงาน:สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
จำนวนผู้ร่วมประชุม:รวม 20 คน (ไทย 8 คน ต่างชาติ 12 คน)